فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1 2 3
گاز وازلينه استریل
گازوازلینه استریل سالم از پارچه لنو بافت صددرصد پنبه سفید شده و آغشته به وازلین بهداشتی به روش مندرج در فارماکوپه های BP و USP در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می گردد...
کد کالا 1011001 گازوازلينه استریل سالم قوطی 36 عددی 205,000
کد کالا 1011002 گازوازلينه استریل سالم قوطی 10 عددی 142,400
کد کالا 1011003 گازوازلینه استریل سالم بسته بندی تک برگی 151,000
   >>

گاز طبی استریل در بسته بندی تکی
گاز طبی استریل سالم از پارچه گاز صد در صد پنبه سفید شده ساخته و در محیطی پاکیزه و کاملا" بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما ( سازمان انرژی اتمی ایران ) استریل می گردد.
0
   >>

گاز طبی ساده
گاز طبی ساده سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می گردد...
کد کالا 1022103 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,864,900
کد کالا 1022003 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 20) 1,505,800
کد کالا 1022013گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,581,300
کد کالا 1022113گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
   >>

گاز طبی با نخ باریم
گاز طبی با نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می‌گردد...
کد کالا 1023003گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 20 ) 1,521,000
کد کالا 1023103 گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,896,000
کد کالا 1023113 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
کد کالا 1023013 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,597,100
   >>

لانگ گاز حاوی نخ باریم
لانگ گاز حاوی نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید می‌گردد...
کد کالا 1024001 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / دو لا 34,700
کد کالا 1024002 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / سه لا 49,200
کد کالا 1024003 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / چهار لا 64,600
کد کالا 1024101 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / دو لا 46,000
کد کالا 1024102 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / سه لا 65,500
کد کالا 1024103 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / چهار لا 85,800
کد کالا 1024201 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / دو لا 74,500
کد کالا 1024202 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / سه لا 106,000
کد کالا 1024203 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / چهار لا 138,700
   >>

باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بگونه ای طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداژ انواع زخم های عمومی بطور همزمان و فوری قابل استفاده باشد...
کد کالا 1042001 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 5 سانتیمتر 5,600
کد کالا 1042002 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 7.5 سانتیمتر 10,400
کد کالا 1042003 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 10 سانتیمتر 13,800
   >>

باند پانسمان شكل پذير کناربافته
باند پانسمان شکل پذیر کناربافته به سبب خاصیت ارتجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...
کد کالا 1041001 باند پانسمان سالم بعرض 5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 13,800
کد کالا 1041002 باند پانسمان سالم بعرض 7.5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 20,600
کد کالا 1041003 باند پانسمان سالم بعرض 10 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 27,400
کد کالا 1041004 باند پانسمان سالم بعرض 15 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 41,200
کد کالا 1041005 باند پانسمان سالم بعرض 20 سانتیمتر 55,000
کد کالا 1044001 باند پانسمان ساینا بعرض 5 سانتیمتر 8,400
کد کالا 1044002 باند پانسمان ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 12,500
کد کالا 1044003 باند پانسمان ساینا بعرض 10 سانتیمتر 16,800
کد کالا 1044004 باند پانسمان ساینا بعرض 15 سانتیمتر 25,200
کد کالا 1044005 باند پانسمان ساینا بعرض 20 سانتیمتر 33,600
   >>

باند سوختگی شکل پذیر کناربافته
این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها و پوشش زخم های ناشی از سوختگی بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...
کد کالا 1101001 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 5 سانتیمتر 16,800
کد کالا 1101002 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 25,200
کد کالا 1101003 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 10 سانتیمتر 33,600
کد کالا 1101004 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 15 سانتیمتر 50,400
کد کالا 1101005 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 20 سانتیمتر 67,100
   >>

باند سوختگی کرپ
این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها و پوشش زخم های ناشی از سوختگی ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...
کد کالا 1132001 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 5 سانتیمتر 37,000
کد کالا 1132002 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 55,700
کد کالا 1132003 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 10 سانتیمتر 74,100
کد کالا 1132004 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 15 سانتیمتر 111,000
کد کالا 1132005 باندسوختگی کرپ سالم بعرض 20 سانتیمتر 148,200
   >>

باندكشي با فشار کم
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1141001 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 5 سانتیمتر 29,300
کد کالا 1141002 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 7.5 سانتیمتر 43,900
کد کالا 1141003 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 10 سانتیمتر 58,600
کد کالا 1141004 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 15 سانتیمتر 87,900
کد کالا 1141005 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 20 سانتیمتر 117,400
   >>

باندكشي با فشار متوسط
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1142001 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1142002 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1142003 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1142004 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1142005 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800
کد کالا 1145001 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 33,700
کد کالا 1145002 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 50,600
کد کالا 1145003 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 67,400
کد کالا 1145004 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 101,100
کد کالا 1145005 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 134,800
   >>

باندكشي با فشار زیاد
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1143001 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 5 سانتیمتر 38,900
کد کالا 1143002 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 7.5 سانتیمتر 58,100
کد کالا 1143003 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 10 سانتیمتر 77,500
کد کالا 1143004 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 15 سانتیمتر 116,400
کد کالا 1143005 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 20 سانتیمتر 155,200
   >>

باند لوله اى
این باند را می توان در هر جهت برش داد بدون اینکه در رفتگی در آن مشاهده گردد. این باند کاملاً بر موضع مورد نظر ثابت شده و منطبق با شکل آناتومی بدن، بدون اعمال فشار و یا جمع شدن خون بر آن ناحیه قرار می گیرد...
کد کالا 1091003 باند لوله ای سالم شماره سه 68 سوزنه 336,000
کد کالا 1091005 باند لوله ای سالم شماره پنج 114 سوزنه 665,300
   >>

باند فیکس نوزاد
با حداقل فشار به راحتی کش می آید و متناسب با سایزهای مختلف بر روی بدن ثابت می‌ماند، جهت نگهداری پانسمان استفاده می گردد...
کد کالا 1111001 باند فیکس نوزاد سالم 68 سوزنه 53,800
   >>

باند فيكس سر
با حداقل فشار به راحتي كش مي آيد و متناسب با سايزهاي مختلف بر روي بدن ثابت مي‌ماند، جهت نگهداري پانسمان استفاده مي گردد...
کد کالا 1111002 باند فیکس سر سالم 69,400
   >>

1 2 3


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674