فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بگونه ای طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداژ انواع زخم های عمومی بطور همزمان و فوری قابل استفاده باشد...
کد کالا 1041101 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 5 سانتیمتر 6,210
کد کالا 1041102 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 7.5 سانتیمتر 9,315
کد کالا 1041103 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 10 سانتیمتر 12,420
   >>

باند پانسمان شكل پذير کناربافته
باند پانسمان شکل پذیر کناربافته به سبب خاصیت ارتجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...
کد کالا 1041001 باند پانسمان سالم بعرض 5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 11,600
کد کالا 1041002 باند پانسمان سالم بعرض 7.5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 17,400
کد کالا 1041003 باند پانسمان سالم بعرض 10 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 23,200
کد کالا 1041004 باند پانسمان سالم بعرض 15 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 34,800
کد کالا 1041005 باند پانسمان سالم بعرض 20 سانتیمتر 46,400
کد کالا 1044001 باند پانسمان ساینا بعرض 5 سانتیمتر 7,080
کد کالا 1044002 باند پانسمان ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 10,560
کد کالا 1044003 باند پانسمان ساینا بعرض 10 سانتیمتر 14,160
کد کالا 1044004 باند پانسمان ساینا بعرض 15 سانتیمتر 21,240
کد کالا 1044005 باند پانسمان ساینا بعرض 20 سانتیمتر 28,320
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674