فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل
باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بگونه ای طراحی شده است که جهت پانسمان و بانداژ انواع زخم های عمومی بطور همزمان و فوری قابل استفاده باشد...
کد کالا 1042001 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 5 سانتیمتر 5,600
کد کالا 1042002 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 7.5 سانتیمتر 10,400
کد کالا 1042003 باند پانسمان شکل پذیر همراه با پد جاذب استریل بعرض 10 سانتیمتر 13,800
   >>

باند پانسمان شكل پذير کناربافته
باند پانسمان شکل پذیر کناربافته به سبب خاصیت ارتجاعی عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...
کد کالا 1041001 باند پانسمان سالم بعرض 5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 13,800
کد کالا 1041002 باند پانسمان سالم بعرض 7.5 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 20,600
کد کالا 1041003 باند پانسمان سالم بعرض 10 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 27,400
کد کالا 1041004 باند پانسمان سالم بعرض 15 سانتیمتر، طول كشيده شده 360 سانتيمتر 41,200
کد کالا 1041005 باند پانسمان سالم بعرض 20 سانتیمتر 55,000
کد کالا 1044001 باند پانسمان ساینا بعرض 5 سانتیمتر 8,400
کد کالا 1044002 باند پانسمان ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 12,500
کد کالا 1044003 باند پانسمان ساینا بعرض 10 سانتیمتر 16,800
کد کالا 1044004 باند پانسمان ساینا بعرض 15 سانتیمتر 25,200
کد کالا 1044005 باند پانسمان ساینا بعرض 20 سانتیمتر 33,600
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674