فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
باندكشي با فشار کم
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1141001 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 5 سانتیمتر 11,520
کد کالا 1141002 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 7.5 سانتیمتر 17,400
کد کالا 1141003 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 10 سانتیمتر 23,160
کد کالا 1141004 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 15 سانتیمتر 37,920
کد کالا 1141005 باندکشی سالم با فشارکم بعرض 20 سانتیمتر 46,200
   >>

باندكشي با فشار متوسط
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1142001 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 14,400
کد کالا 1142002 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 21,720
کد کالا 1142003 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 28,920
کد کالا 1142004 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 43,320
کد کالا 1142005 باندکشی سالم با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 57,840
کد کالا 1145001 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 5 سانتیمتر 11,280
کد کالا 1145002 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 7.5 سانتیمتر 15,360
کد کالا 1145003 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 10 سانتیمتر 22,440
کد کالا 1145004 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 15 سانتیمتر 30,600
کد کالا 1145005 باندکشی ساینا با فشار متوسط بعرض 20 سانتیمتر 40,800
   >>

باندكشي با فشار زیاد
باند کشی بسبب فشار یکنواخت بر سطح زیر باند، تورم و درد را کاهش داده و از پیشرفت التهاب جلوگیری می کند. بانداژ، موضع آسیب دیده را ازصدمات بيشتر محافظت كرده ضمن اينكه اجازه حركات دردامنه مناسب و كنترل شده را مي دهد. در كاهش تورم و تسريع روند ترميم نقش مهمي ايفاء مي كند...
کد کالا 1143001 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 5 سانتیمتر 17,040
کد کالا 1143002 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 7.5 سانتیمتر 25,560
کد کالا 1143003 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 10 سانتیمتر 33,960
کد کالا 1143004 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 15 سانتیمتر 51,000
کد کالا 1143005 باندکشی سالم با فشار زیاد بعرض 20 سانتیمتر 68,040
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674