فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
باند گچى
یکی از روش های بیحرکت کردن شکستگی بعد از جااندازی آن استفاده از گچ گیری است...
کد کالا 1061001 باند گچی سالم بعرض 5 سانتیمتر 61,200
کد کالا 1061002 باند گچی سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 91,900
کد کالا 1061003 باند گچی سالم بعرض 10 سانتیمتر 122,500
کد کالا 1061004 باند گچی سالم بعرض 15 سانتیمتر 183,600
کد کالا 1061005 باند گچی سالم بعرض 20 سانتیمتر 244,900
کد کالا 1062001 باند گچی نرمال ساینا بعرض 5 سانتیمتر 52,100
کد کالا 1062002 باند گچی نرمال ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 78,100
کد کالا 1062003 باند گچی نرمال ساینا بعرض 10 سانتیمتر 104,100
کد کالا 1062004 باند گچی نرمال ساینا بعرض 15 سانتیمتر 156,200
کد کالا 1062005 باند گچی نرمال ساینا بعرض 20 سانتیمتر 208,100
کد کالا 1063001 باند گچی ساینا بعرض 5 سانتیمتر 52,100
کد کالا 1063002 باند گچی ساینا بعرض 7.5 سانتیمتر 78,100
کد کالا 1063003 باند گچی ساینا بعرض 10 سانتیمتر 104,100
کد کالا 1063004 باند گچی ساینا بعرض 15 سانتیمتر 156,200
کد کالا 1063005 باند گچی ساینا بعرض 20 سانتیمتر 208,100
   >>

آتل گچی ارتوپدي
آتل گچی سالم به صورت نواری و در عرض ها و طول های آماده تولید می شود، لذا سایز مناسب برای هرگونه استفاده ای در دسترس می باشد...
کد کالا 1064000 آتل باند گچی متری 10 * 750 سانتیمتر 5,890,300
کد کالا 1065000 آتل باند گچی متری 12.5 * 750 سانتیمتر 7,362,900
کد کالا 1066000آتل باند گچی متری 15 * 750 سانتیمتر 8,835,600
کد کالا 1067000 آتل باند گچی متری 20 * 75 سانتیمتر 11,780,700
کد کالا 1064004آتل باندگچی سایز بندی 10 * 38 سانتیمتر 298,400
کد کالا 1064005آتل باند گچی سایز بندی 10 * 45 سانتیمتر 353,500
کد کالا 1064006آتل باندگچی سایز بندی 10 * 50 سانتیمتر 392,700
کد کالا 1064007آتل باندگچی سایز بندی 10 * 60 سانتیمتر 471,300
کد کالا 1064008آتل باند گچی سایز بندی 10 * 65 سانتیمتر 510,500
کد کالا 1064009آتل باند گچی سایز بندی 10 * 70 سانتیمتر 549,800
کد کالا 1064010آتل باند گچی سایز بندی 10 * 75 سانتیمتر 589,000
کد کالا 1066004آتل باند گچی سایز بندی 15 * 38 سانتیمتر 447,700
کد کالا 1066005آتل باندگچی سایز بندی 15 * 50 سانتیمتر 589,000
کد کالا 1066008آتل باند گچی سایز بندی 15 * 65 سانتیمتر 706,800
کد کالا 1066010آتل باند گچی سایز بندی 15 * 70 سانتیمتر 824,700
کد کالا 1066011آتل باند گچی سایز بندی 15 * 75 سانتیمتر 883,600
کد کالا 1066012آتل باندگچی سایز بندی 15 * 85 سانتیمتر 1,001,400
کد کالا 1066013آتل باندگچی سایز بندی 15 * 90 سانتیمتر 1,060,300
کد کالا 1066014آتل باندگچی سایز بندی 15 *95 سانتیمتر 1,119,100
کد کالا 1066015آتل باندگچی سایز بندی 15 * 100 سانتیمتر 1,178,000
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674