فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
  فهرست محصولات
1
گاز طبی استریل در بسته بندی تکی
گاز طبی استریل سالم از پارچه گاز صد در صد پنبه سفید شده ساخته و در محیطی پاکیزه و کاملا" بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما ( سازمان انرژی اتمی ایران ) استریل می گردد.
0
   >>

گاز طبی ساده
گاز طبی ساده سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می گردد...
کد کالا 1022103 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,864,900
کد کالا 1022003 گاز طبی ساده سالم 16 لا ( نخ نمره 20) 1,505,800
کد کالا 1022013گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,581,300
کد کالا 1022113گاز طبی ساده سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
   >>

گاز طبی با نخ باریم
گاز طبی با نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید و توسط مرکز تابش گاما (سازمان انرژی اتمی) استریل می‌گردد...
کد کالا 1023003گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 20 ) 1,521,000
کد کالا 1023103 گاز طبی با نخ باریم سالم 16 لا ( نخ نمره 30) 1,896,000
کد کالا 1023113 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 30 ) 1,896,000
کد کالا 1023013 گاز طبی با نخ باریم سالم 8 لا ( نخ نمره 20 ) 1,597,100
   >>

لانگ گاز حاوی نخ باریم
لانگ گاز حاوی نخ باریم سالم از پارچه گاز صددرصد پنبه سفید شده و در محیطی پاکیزه و کاملاً بهداشتی تولید می‌گردد...
کد کالا 1024001 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / دو لا 34,700
کد کالا 1024002 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / سه لا 49,200
کد کالا 1024003 لانگ گاز با نخ باریم سالم 30*40 سانتیمتر / چهار لا 64,600
کد کالا 1024101 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / دو لا 46,000
کد کالا 1024102 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / سه لا 65,500
کد کالا 1024103 لانگ گاز با نخ باریم سالم 40*50 سانتیمتر / چهار لا 85,800
کد کالا 1024201 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / دو لا 74,500
کد کالا 1024202 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / سه لا 106,000
کد کالا 1024203 لانگ گاز با نخ باریم سالم 50*70 سانتیمتر / چهار لا 138,700
   >>

1


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674