فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
باند سوختگی شکل پذیر کناربافته


این نوع باندها به سبب خاصیت ارتجاعی طولی و عرضی به گونه ای طراحی شده که جهت نگهداری پانسمان ها و پوشش زخم های ناشی از سوختگی بخصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد، به خوبی شکل اعضاء بدن را گرفته و اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد، بدون اینکه فشار قابل توجهی بر سطح زیر باند وارد نماید...کد کالا 1101001 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 5 سانتیمتر 16,800
کد کالا 1101002 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 25,200
کد کالا 1101003 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 10 سانتیمتر 33,600
کد کالا 1101004 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 15 سانتیمتر 50,400
کد کالا 1101005 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 20 سانتیمتر 67,100


این نوع باندها بخصوص در مفاصل و نواحی خمیده بدن برای ثابت و بدون لغزش نگهداشتن پانسمان استفاده می گردند و نباید برای اعمال فشار به کار برده شوند. در سوختگی ها، رنگ قهوه ای و تیره باند از این نظر که ترشحات زخم ها بر روی پانسمان را نمی نمایاند حائز اهمیت است، با تعویض کمتر پانسمانها، امکان بروز عفونت ثانویه کمتر شده، در زمان صرفه جویی و تغییرات دمای زخم، کمتر می شود.

 

باندسوختگی سالم.jpg

کد کالا 1101001 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 5 سانتیمتر 16,800
کد کالا 1101002 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 7.5 سانتیمتر 25,200
کد کالا 1101003 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 10 سانتیمتر 33,600
کد کالا 1101004 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 15 سانتیمتر 50,400
کد کالا 1101005 باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم بعرض 20 سانتیمتر 67,100


جستجو در سايتIran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674