فارسي English
It is replica watches uk not easy, and I replica watches expect to watch worn on the clothes on swiss replica watches men can accept not much, much is rolex replica some fashionable women wear such love.
واحد رنگرزي و تكميل نخ و پارچه


واحد رنگرزي و تكميل نخ و پارچه شركت ابزاردرمان با بهره گيري از تكنولوژي روز اروپا آماده ارائه خدمات بشرح ذيل مي باشد:

ارائه كامل خدمات سفيدگري و رنگرزي نخ پنبه

سفيدگري، رنگرزي و تكميل انواع پارچه، پارچه هاي باند و گاز طبي

dying.jpg



جستجو در سايت



Iran-Tehran, Northern Sohrevardi Ave,
No.43
Tel: (+98) (21) 88746270-1
Fax : (+98) (21) 88752869


No.16, one Royal Quay Liver Pool, UK 4ET L3 4ET
Tel: 0044773816431, 00441517036674