شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای سوختگی

نمایش 1 –10 از 10 نتیجه

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

22180 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

22180 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

16630 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

16630 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

11090 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

11090 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

8320 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

8320 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

11330 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

11330 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

8500 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

8500 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

5670 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

5670 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

4260 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

4260 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

2830 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

2830 تومان