شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای سوختگی

نمایش 1 –10 از 10 نتیجه

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

14820 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

14820 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1132004

11110 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1132004

11110 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

7410 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

7410 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

5570 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

5570 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

3700 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

3700 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

6710 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

6710 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

5040 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

5040 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

3360 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

3360 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

1780 تومان 1680 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

1780 تومان 1680 تومان