شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای سوختگی

نمایش 1 –10 از 10 نتیجه

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

22180 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

22180 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1132004

16630 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1132004

16630 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

11090 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

11090 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

8320 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

8320 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

5540 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

10350 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

10350 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

7760 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

7760 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

5170 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

5170 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

2590 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 سانتی متر

کد کالا 1101001

2590 تومان