شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای سوختگی

نمایش 1 –10 از 10 نتیجه

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

45340 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132005

45340 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

34000 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

 بعرض 15 در 450 سانتیمتر

کد کالا 1132004

34000 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

22670 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 10 سانتیمتر در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132003

22670 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

17000 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1132002

17000 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

11330 تومان

باندسوختگی کرپ سالم

بعرض 5 در 450 سانتیمتر  

کد کالا 1132001

11330 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

21630 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

 بعرض 20 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101005

 

21630 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

16230 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 15 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101004

16230 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

10820 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 10 در 450 سانتیمتر

 کد کالا 1101003

10820 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

8110 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 7.5 در 450 سانتیمتر

 1101002

8110 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

5410 تومان

باندسوختگی شکل پذیر کنار بافته سالم

بعرض 5 در 450 سانتی متر

کد کالا 1101001

5410 تومان