شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

33510 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

33510 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

25130 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

25130 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

16760 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

16760 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

12570 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

12570 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

8380 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

8380 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

29570 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

29570 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

22180 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

22180 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

14780 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

14780 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

11090 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

11090 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

7390 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

7390 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

29570 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

29570 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

22180 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

22180 تومان