شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

24250 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

24250 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

18200 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

18200 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

12120 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

12120 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

9100 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

9100 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

6060 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

6060 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

20200 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

20200 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

15150 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

15150 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

10100 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

10100 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

7580 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

7580 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

5050 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

5050 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

20700 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

20700 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

15520 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

15520 تومان