شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

40660 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

40660 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

30490 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

30490 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

20330 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

20330 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

15250 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

15250 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

10160 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

10160 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

34990 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

34990 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

26240 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

26240 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

17490 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

17490 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

13120 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

13120 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

8750 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

8750 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

34990 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

34990 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

26240 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

26240 تومان