شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

15520 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

15520 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

11640 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

11640 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

7750 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

7750 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

5810 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

5810 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

3890 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

3890 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

13480 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

13480 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

10110 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

10110 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

6740 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

6740 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

5060 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

5060 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

3370 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

3370 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

13480 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

13480 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

10110 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

10110 تومان