شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 1 –12 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

57660 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1143005

57660 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

43240 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1143004

43240 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

28830 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1143003

28830 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

21620 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1143002

21620 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

14410 تومان

باندکشی سالم با فشار زیاد

 بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1143001

14410 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

48790 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1145005

48790 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

36590 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

 بعرض 15 سانتیمتر

کد کالا 1145004

36590 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

24390 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

کد کالا 1145003

24390 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

18300 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1145002

18300 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

12200 تومان

باندکشی ساینا با فشار متوسط

بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1145001

12200 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

48790 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 20 سانتیمتر

 کد کالا 1142005

48790 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

36590 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1142004

36590 تومان