شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 13 –20 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

24390 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

24390 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

18300 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

18300 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

12200 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

12200 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

41860 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

41860 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

31400 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

31400 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

20930 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

20930 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

15700 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

15700 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

10470 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

10470 تومان