شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای کشی فشار کم،متوسط،بالا

نمایش 13 –20 از 20 نتیجه

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

14780 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1142003

14780 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

11090 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

 بعرض 7.5 سانتیمتر

 کد کالا 1142002

11090 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

7390 تومان

باندکشی سالم با فشار متوسط

متوسط بعرض 5 سانتیمتر

 کد کالا 1142001

7390 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

24640 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1141005

24640 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

18480 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

 بعرض 15 سانتیمتر

 کد کالا 1141004

18480 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

12320 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 10 سانتیمتر

 کد کالا 1141003

12320 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

9240 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 7.5 سانتیمتر

کد کالا 1141002

9240 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

6160 تومان

باندکشی سالم با فشارکم

بعرض 5 سانتیمتر   

کد کالا 1141001

6160 تومان