شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای گچی

نمایش 1 –12 از 40 نتیجه

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

آتل گچی ارتوپدي

20 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

215970 تومان

آتل گچی ارتوپدي

20 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

215970 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

178150 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

178150 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

91780 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

91780 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

97080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

97080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066009

110140 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066009

110140 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 100 سانتیمتر

 کد کالا 1066015

162010 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 100 سانتیمتر

 کد کالا 1066015

162010 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 *95 سانتیمتر

 کد کالا 1066014

153880 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 *95 سانتیمتر

 کد کالا 1066014

153880 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 90 سانتیمتر

 کد کالا 1066013

145750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 90 سانتیمتر

 کد کالا 1066013

145750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1066012

137740 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1066012

137740 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 75 سانتیمتر

 کد کالا 1066011

121480 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 75 سانتیمتر

 کد کالا 1066011

121480 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 70 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

113340 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 70 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

113340 تومان