شرکت تولیدی ابزار درمان (سهامی عام)

تلفن تماس 021-88746270-71

باندهای گچی

نمایش 1 –12 از 40 نتیجه

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

باند گچی سالم

بعرض 20 سانتیمتر

کد کالا 1061005
 

24490 تومان

آتل گچی ارتوپدي

200 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

157080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

200 * 100 سانتیمتر

کد کالا 1067015

157080 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

129600 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 110 سانتیمتر

کد کالا 1066016

129600 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

66750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

10 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1064011

66750 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

70680 تومان

آتل گچی ارتوپدي

15 * 60 سانتیمتر

کد کالا1066006

70680 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

80110 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 68 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

80110 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 100 سانتیمتر

 کد کالا 1066015

117800 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 100 سانتیمتر

 کد کالا 1066015

117800 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 *95 سانتیمتر

 کد کالا 1066014

111910 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 *95 سانتیمتر

 کد کالا 1066014

111910 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 90 سانتیمتر

 کد کالا 1066013

106030 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 90 سانتیمتر

 کد کالا 1066013

106030 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1066012

100140 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 85 سانتیمتر

 کد کالا 1066012

100140 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 75 سانتیمتر

 کد کالا 1066011

88360 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 75 سانتیمتر

 کد کالا 1066011

88360 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 70 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

82470 تومان

آتل گچی ارتوپدي

 15 * 70 سانتیمتر

 کد کالا 1066010

82470 تومان